Wetenschappers in Toga Opstaan tegen Fossiele Subsidies: Het is Tijd voor Verandering

MMatthijs 19 september 2023 10:12

Hoogleraren, in toga, voegden zich onlangs bij een protest van Extinction Rebellion tegen fossiele subsidies, een beweging die aangeeft dat de noodzaak om fossiele energie te beperken steeds dringender wordt. Hieronder belichten we de voornaamste punten uit hun argumentatie.

Wetenschappers protesteren tegen fossiele subsidies

Een groep van ongeveer dertig hoogleraren stond recentelijk op de A12 te protesteren tegen fossiele subsidies, in gezelschap van Extinction Rebellion. Ze droegen hun toga's om te benadrukken dat ze daar stonden als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap. Ze wijzen erop dat wetenschappelijk onderzoek al decennialang laat zien dat de aarde opwarmt en dat we steeds meer bewijs hebben dat dit komt door ons economisch gedrag. Ondanks dit inzicht kwamen er tegenreacties, met name vanuit het economisch veld.

Het protest van de wetenschappers kende verschillende tegenreacties. Een econoom met uitgebreide ervaring in zowel de publieke als private sector betoogde bijvoorbeeld dat er geen enkele manier is om uit de klimaatwetenschap af te leiden dat 'fossiele subsidies' moeten worden afgeschaft. Daarnaast reageerde de nieuwe CDA-leider Bontenbal sceptisch, hij stelde dat bedrijven naar het buitenland zouden vertrekken bij het afschaffen van de subsidies, waardoor de uitstoot simpelweg zou doorgaan en de binnenlandse werkgelegenheid zou afnemen.

Een ander argument dat vaak naar voren wordt gebracht in deze discussie is dat van China. De kritiek luidt dat we eerder moeten kijken naar wat landen als China doen, gezien hun grote bijdrage aan de wereldwijde uitstoot. Echter, het is belangrijk om te vermelden dat China wereldleider is in het plaatsen van zonnepanelen, wat aantoont dat het land wel degelijk actie onderneemt om de klimaatverandering tegen te gaan.

Wat bedoelen we met 'fossiele subsidies'?

Een punt van discussie dat vaak naar voren komt, is de definitie van 'fossiele subsidies'. Deze term slaat niet op directe uitgaven van de overheid, maar op belastingkortingen die grote bedrijven ontvangen op olie, gas en kolen. Dit zijn in wezen verkapte subsidies. Het kabinet heeft zelfs toegegeven dat het bedrag aan deze kortingen minimaal 40 miljard euro bedraagt.

De gevolgen van fossiele subsidies

De gevolgen van het in stand houden van fossiele subsidies kunnen ernstig zijn. Als Nederland niet snel actie onderneemt om deze subsidies stop te zetten, draagt het bij aan de wereldwijde klimaatverandering en bijgevolg aan miljoenen klimaatslachtoffers. Vooral in het mondiale zuiden ervaren mensen nu al tekorten aan drinkwater en voedsel. Het is in deze context dat we de urgentie van het probleem moeten begrijpen en daadwerkelijk actie moeten ondernemen om verandering teweeg te brengen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.